Το Τεχνικό μας γραφείο, πέρα από τις υπηρεσίες που αναφέρονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας, αναλαμβάνει την εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

– Μελέτες Ύδρευσης και Αποχέτευσης

– Στατικές μελέτες και έλεγχος στατικής επάρκειας

– Επιβλέψεις κτιριακών έργων

– Βεβαιώσεις Κύριας Χρήσης

– Διεκπεραίωση υποθέσεων με το Εθνικό Κτηματολόγιο

– Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

– Σύνταξη Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων

– Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης (Μ.Ε.Α.) με βάση τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.

– Ένταξη στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

– Μελέτες Ενεργητικής – Παθητικής πυροπροστασίας

– Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

– Επιβλέψεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

– Έκδοση Πιστοποιητικών Δ.Ε.Η.

– Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου

– Έκδοση πάσης φύσεως τεχνικών εκθέσεων

– Εύρεση σχεδίων και μελετών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

– Τεχνικός Ασφαλείας σε επιχειρήσεις