Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Υ.Α. 219/2015 (ΦΕΚ 14/Β/12-01-2015) η σύνταξη τεχνικής έκθεσης αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης (που εκδίδεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος) σε Ξενοδοχεία και Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια Διαμερίσματα σε κατηγορίες Αστέρων και Κλειδιών.

 

Αναλαμβάνουμε και εγγυόμαστε την καθοδήγηση, υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων για την έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης, με αξιοπιστίαταχύτητα και χαμηλό κόστος.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η νέα νομοθεσία για την διαδικασία της πιστοποίησης της κατάταξης, προβλέπει χρονικές δεσμεύσεις αρκετά απαιτητικές. Συγκεκριμένα για τα τουριστικά καταλύματα που έχουν νέα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (εκδοθέντα μετά την 01/01/2015), υπάρχει η υποχρέωση για πιστοποίηση της δηλωθείσας κατηγορίας εντός 80 ημερών από την έκδοση του σήματος. Αντίστοιχα, για το σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων με υφιστάμενο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, (εκδοθέν πριν την 01/01/2015), η διαδικασία πιστοποίησης της κατάταξης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται ανάκληση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας για τα εκπρόθεσμα τουριστικά καταλύματα.

 

Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στον έλεγχο, την αναβάθμιση και την επιβράβευση των υπηρεσιών που παρέχουν τα καταλύματα. Δεν παύουν όμως να είναι εξίσου απαιτητικές οι προδιαγραφές για κάθε κατηγορία καταλύματος, ειδικά για την κατηγορίες υψηλών προδιαγραφών. Η ικανοποίηση των υποχρεωτικών κριτηρίων αλλά και της απαιτούμενης βαθμολογίας συχνά απαιτεί χρονοβόρες και δαπανηρές ενέργειες.

 

Για τους ανωτέρω λόγους, η έγκαιρη προετοιμασία του καταλύματος και η άμεση συμμόρφωση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθίσταται αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές της ομαλής λειτουργίας των καταλυμάτων, άσκοπα έξοδα από αγορές μη αποδεκτού εξοπλισμού και λοιπές δυσκολίες από την πίεση της τελευταίας στιγμής.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης – και αφού διαθέτει Ειδικό σήμα λειτουργίας- είναι τα εξής:

  1. Εγγραφή στο site του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (Ξ.Ε.Ε) και είσοδος στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα του Ξ.Ε.Ε.
  2. Έλεγχος των κριτηρίων κατάταξης με συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (αυτό-αξιολόγηση).
  3. Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των Κριτηρίων (Υποχρεωτικών και Προαιρετικών)
  4. Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και Υπογραφή Σύμβασης

 

ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ

  1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, το κατάλυμα υποβάλλει αίτηση προς το Ξ.Ε.Ε. για την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.
  2. Εντός τριάντα (30 ημερών) από την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος, συντάσεται η τελική Τεχνική Έκθεση και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη του καταλύματος σε συγκεκριμένη κατηγορία.
  3. Εντός είκοσι (20 ημερών από την έκδοση της Τεχνικής Έκθεσης, το Ξ.Ε.Ε εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος.
  4. Το κατάλυμα καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, αλλιώς ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.